Zo gaan wij
om met privacy

TopJudo Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacy Policy.

Algemeen

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting TopJudo Amsterdam houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting TopJudo Amsterdam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze webpagina.

Verwerking van persoonsgegevens van judoka’s en ouders/verzorgers

Persoonsgegevens van judoka’s en ouders/verzorgers worden door Stichting TopJudo Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie en financiële administratie;
 • Wedstrijdadministratie (inschrijving wedstrijden en/of trainingsstages en -kampen);
 • Opleidingsadministratie (samenstellen opleidingsprogramma);
 • Communicatie over training, wedstrijden, trainingsstages en andere aangelegenheden die Stichting TopJudo Amsterdam betreffen (via email, Nieuwsbrief, Whatsapp);
 • Blessureadministratie (bij blessures afstemmen van trainingsbelasting).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding bij Stichting TopJudo Amsterdam voor een seizoen van 1 augustus tot 31 juli.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting TopJudo Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, E-mailadres ouders, Geslacht, Geboortedatum, JBN-lidmaatschapsnummer, Graduatie, Gewicht, Judofoto, Blessure cq. belastbaarheid

Uw persoonsgegevens worden door Stichting TopJudo Amsterdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de aanmelding en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door Stichting TopJudo Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren over Stichting TopJudo Amsterdam d.m.v. een digitale Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Aanmelding Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting TopJudo Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting TopJudo Amsterdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat u aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van trainers, coaches en vrijwilligers

Persoonsgegevens van trainers, coaches en vrijwilligers worden door Stichting TopJudo Amsterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: (Mondelinge) afspraak over werkzaamheden en/of vrijwilligersactiviteiten. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting TopJudo Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Bankgegevens, ZZP-verklaring

Uw persoonsgegevens worden door Stichting TopJudo Amsterdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men een afspraak heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor de Nieuwsbrief (Mailchimp.com), ons emailverkeer en de aanmelding via de website (Antagonist B.V. Enschede, WordPress.com). Ook maken we gebruik van Facebook en Whatsapp voor informatie- en communicatiedoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting TopJudo Amsterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting TopJudo Amsterdam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-uppen van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (app@topjudoamsterdam.nl). Wij reageren binnen een week. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op (app@topjudoamsterdam.nl). Wij zullen binnen een week reageren op uw mail.

Contactgegevens

Stichting TopJudo Amsterdam
Wilhelminastraat 91-3
1054VZ Amsterdam
info@topjudoamsterdam.nl

Volg ons!

Hou ons in de gaten en krijg mee welke trainingen we doen, hoe we het doen op wedstrijden, en welk nieuws we te melden hebben.

FacebookInstagram